抱负L9剖析,四驱+最快5.3秒+续航1315千米,将来家庭的完善之选

提抵家庭用车,合适全家出行 ,各人可能起首想到MPV,诸如gl8,疾驰v ,塞纳 ,传祺M8等等,理由空间年夜,第三排不拥堵 ,远程恬静,三代人一路出行,本年 ,抱负继抱负ONE又推出了一款更合适家庭出行的将来之车,抱负L9,一款将来家庭的完善用车。

作为一辆旗舰SUV ,抱负L9总体接纳了慎重、年夜气的设计气势派头,车头偏圆润,前脸上方接纳关闭式的设计气势派头 ,下方设有进气口 。前年夜灯接纳贯串式LED光源设计,雾灯位于前年夜灯双侧下方。

抱负L9的内饰让人面前一亮,有一种线人一新的觉得 ,起首 ,不是以前抱负ONE贯串式年夜连屏的设计,而彻底抛却了标的目的盘前面的液晶仪表盘,取而代之的是一个极年夜尺寸的HUD ,看来有种造就用户新的不雅感习气的意思。

起首抱负L9的定位很清楚,竞争敌手锁定在GLS 、宝马X七、揽胜等该级另外“王者车型”上,抱负L9车身尺寸长/宽/高5200/1998/1800妹妹 ,轴距为3100妹妹,如许的尺寸,比国产加长后的宝马X5还要年夜上一号 ,抱负L9的设计确凿有不输他们的气魄 。

尾部造型丰满简便,没有复杂的线条设计 。长条贯串式尾灯,与抱负ONE的双层贯串式有较着区分 ,更切合今朝主流设计趋向。别的,尾部还增长了L9的标记,增强辨识度。

动力方面 ,新车搭载1.5T四缸策动机 ,与之配备了44.5kWh的电池组,在CLTC工况下续航里程将到达1315km,百千米油耗低至5.9L/100km 。除了此以外 ,抱负L9还配备了智能四驱体系,其最年夜功率可达330kW,最年夜扭矩可达620N·m ,0-100km/h加快时间仅需5.3s。

加拿大pc官网(集团)有限公司
【读音】:

tí dǐ jiā tíng yòng chē ,hé shì quán jiā chū háng ,gè rén kě néng qǐ shǒu xiǎng dào MPV,zhū rú gl8,jí chí v,sāi nà ,chuán qí M8děng děng ,lǐ yóu kōng jiān nián yè ,dì sān pái bú yōng dǔ ,yuǎn chéng tián jìng ,sān dài rén yī lù chū háng ,běn nián ,bào fù jì bào fù ONEyòu tuī chū le yī kuǎn gèng hé shì jiā tíng chū háng de jiāng lái zhī chē ,bào fù L9,yī kuǎn jiāng lái jiā tíng de wán shàn yòng chē 。

zuò wéi yī liàng qí jiàn SUV,bào fù L9zǒng tǐ jiē nà le shèn zhòng 、nián yè qì de shè jì qì shì pài tóu ,chē tóu piān yuán rùn ,qián liǎn shàng fāng jiē nà guān bì shì de shè jì qì shì pài tóu ,xià fāng shè yǒu jìn qì kǒu 。qián nián yè dēng jiē nà guàn chuàn shì LEDguāng yuán shè jì ,wù dēng wèi yú qián nián yè dēng shuāng cè xià fāng 。

bào fù L9de nèi shì ràng rén miàn qián yī liàng ,yǒu yī zhǒng xiàn rén yī xīn de jiào dé ,qǐ shǒu ,bú shì yǐ qián bào fù ONEguàn chuàn shì nián yè lián píng de shè jì ,ér chè dǐ pāo què le biāo de mù de pán qián miàn de yè jīng yí biǎo pán ,qǔ ér dài zhī de shì yī gè jí nián yè chǐ cùn de HUD,kàn lái yǒu zhǒng zào jiù yòng hù xīn de bú yǎ gǎn xí qì de yì sī 。

qǐ shǒu bào fù L9de dìng wèi hěn qīng chǔ ,jìng zhēng dí shǒu suǒ dìng zài GLS、bǎo mǎ Xqī 、lǎn shèng děng gāi jí lìng wài “wáng zhě chē xíng ”shàng ,bào fù L9chē shēn chǐ cùn zhǎng /kuān /gāo 5200/1998/1800mèi mèi ,zhóu jù wéi 3100mèi mèi ,rú xǔ de chǐ cùn ,bǐ guó chǎn jiā zhǎng hòu de bǎo mǎ X5hái yào nián yè shàng yī hào ,bào fù L9de shè jì què záo yǒu bú shū tā men de qì pò 。

wěi bù zào xíng fēng mǎn jiǎn biàn ,méi yǒu fù zá de xiàn tiáo shè jì 。zhǎng tiáo guàn chuàn shì wěi dēng ,yǔ bào fù ONEde shuāng céng guàn chuàn shì yǒu jiào zhe qū fèn ,gèng qiē hé jīn cháo zhǔ liú shè jì qū xiàng 。bié de ,wěi bù hái zēng zhǎng le L9de biāo jì ,zēng qiáng biàn shí dù 。

dòng lì fāng miàn ,xīn chē dā zǎi 1.5Tsì gāng cè dòng jī ,yǔ zhī pèi bèi le 44.5kWhde diàn chí zǔ ,zài CLTCgōng kuàng xià xù háng lǐ chéng jiāng dào dá 1315km,bǎi qiān mǐ yóu hào dī zhì 5.9L/100km。chú le cǐ yǐ wài ,bào fù L9hái pèi bèi le zhì néng sì qū tǐ xì ,qí zuì nián yè gōng lǜ kě dá 330kW,zuì nián yè niǔ jǔ kě dá 620N·m,0-100km/hjiā kuài shí jiān jǐn xū 5.3s。